Underretning om indsamling af personoplysninger

I forbindelse med din optagelse som elev hos FGU-SKOLEN ØST modtager vi oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14, skal vi på baggrund heraf sende dig en underretning for at orientere dig om, at vi modtager oplysninger om dig.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

FGU-Skolen Øst er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores og databeskyttelsesrådgivers oplysninger nedenfor:

FGU-Skolen Øst,               
Rugvænget 7,
2630 Taastrup.
CVR-nr.: 39816334
Tlf.nr.: 70 66 67 67
e-mail:
fgu@fgu-skolen.dk

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Optagelse som elev
Målgruppevurdering
Uddannelsesplan
Bopælserklæring
Følsomme oplysninger, der er relevante for din dagligdag på skolen.
Herunder f.eks. Helbredsoplysninger og religiøs overbevisning

 Din dagligdag på skolen omfattende bl.a.
Sygefravær
Uddannelsesbeviser
Advarsler og sanktioner
Forløbsplaner
Resultater af test
Kopi af kørekort, hvis du skal være chauffør i skolens biler
Udlån af udstyr Samtykke ved anvendelse af fotos, hvor du optræder
Aftaler i forbindelse med virksomhedspraktik og erhvervstræning
Helbredsoplysninger i forbindelse med en evt. arbejdsskade
Screening af dine faglige kompetencer
Oplysninger vedr. skat og andre fradrag i løn/skoleydelse
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Løn/skoleydelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Bekendtgørelse om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, LBK825.
Bek 2019-04-26 nr. 479 om institutioner for forberedende grunduddannelse mv.§ 19, stk. 3
Bek 2014-01-16 nr. 41 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 33, stk. 2
Lov om social service §153 Bek. Om underretningspligt overfor kommunen efter lov om social service BEK 1466 af 16.12.2010
Bekendtgørelse af lov om erhvervs- og grunduddannelser LBK 738 af 20-06-2016
Institutionsloven, Lov om forberedende grunduddannelse LBK 604 §46
Bekendtgørelsen om forberedende grunduddannelse vedr. ordens- og samværsregler
Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse LBK 606 af 24.052019
Forvaltningsloven
Offentlighedsloven
Relevante bestemmelser, hvis behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningen eller -loven, eks. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b. 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, der kan omfatte følgende, når de er relevante og har et sagligt formål, samt en lovligt grundlag:
Almindelige personoplysninger
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse osv.
CPR-nummer Faglige kompetencer
Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
Straffeattest
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”)
Helbredsoplysninger etc.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Kommune
Politi
Skat
Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder.

Dine personoplysninger er indhentet fra KUI (Den Kommunale Ungeindsats) og dig selv.
Dine personoplysninger vil blive
opbevaret, så længe dette er nødvendigt i forhold til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.
Dine eksamens- og kursusbeviser opbevares i 30 år.
Data vedrørende dit uddannelsesforløb vil blive opbevaret i 5 år efter din afgang, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 – 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Ret til at få indsigt i dine oplysninger. Ret til berigtigelse af dine oplysninger. Ret til at få slettet oplysninger om dig. Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.  Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Ret til at modtage dine personoplysninger (dataportabilitet).

Samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Er et samtykke nødvendigt for din deltagelse i en specifik aktivitet, vil en tilbagetrækning betyde, at du derved mister muligheden for lovligt at kunne fortsætte din deltagelse i den pågældende aktivitet.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Med venlig hilsen

Peter Veileborg

IT-Koordinator for FGU-Skolen Øst Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre   Telefon  23907000 Mail  pve@fgu-skolen.dk