Velkommen til FGU-Skolen Øst

Velkommen til FGU-skolen øst

Vi ønsker dig velkommen på FGU Skolen Øst og håber, du får glæde af dit forløb på skolen.


Praktiske oplysninger og forventninger til din deltagelse i fællesskabet


Dit mål med at gå på FGU Skolen Øst er at blive godt forberedt, så du kan komme godt videre i uddannelse eller job.
Du vil derfor hurtigt erfare, at skolen lægger meget vægt på, at der skal være plads til alle. Det skal være trygt at gå på skolen, og du skal have mulighed for at lære det nødvendige for at komme videre.
Du vil opleve en hverdag, hvor vi gør mange ting sammen for at styrke et sammenhold.
Vi er kendt for at holde en god tone og vise hinanden respekt og tillid. Vi forventer også, at du udviser respekt og tillid over for skolens elever og ansatte. Det gør hverdagen meget nemmere.


Arbejdstid


FGU er en uddannelse på en fuldtids arbejdsuge.
Mødetider:
• FGU Høje-Taastrup: Mandag – torsdag, kl. 08.15-14.15. Fredag, kl. 08.15-12.15
• FGU Greve: Mandag – torsdag, kl. 08.15-14.15. Fredag, kl. 08.15-12.15
• FGU Roskilde: Mandag – torsdag, kl. 08.00-14.00. Fredag, kl. 08.15-12.00
• FGU Solrød: Mandag – torsdag, kl. 08.00-14.00. Fredag, kl. 08.15-12.00
• FGU Lejre: Mandag – torsdag, kl. 08.00-14.00. Fredag, kl. 08.15-12.00
Elever, der arbejder i køkkenet og på kursuscentret har særlige arbejdstider. Disse arbejdstider aftales med lærerne.
Skolen forventer, at du hver uge anvender arbejdstid til selvstændigt at løse opgaver.
Opgaverne kan eksempelvis være forberedelse, løsning af hjemmeopgaver, ajourføring af portfolio, selvstændigt projektarbejde, forberedelse til prøver, opsøgende opgaver i forhold til erhvervstræning, uddannelsesorientering og evt. jobsøgning. Denne selvstudietid indgår i fuldtidsarbejdsugen og er med i grundlaget for udbetaling af skoleydelse. Opgaverne aftales løbende med lærerne.
I løbet af året vil du opleve, at skolen afholder arrangementer, eller du skal deltage i ekskursioner eller aktiviteter uden for skolen, som medfører at du skal deltage udover den daglige arbejdstid.


Arbejdstøj


Du skal være passende klædt på til arbejdet i værkstederne. Almindeligt praktisk hverdagstøj er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt.
På nogle værksteder, f.eks. inden for Byg, bolig og anlæg og Mad og ernæring er særligt arbejdstøj og skotøj nødvendigt. Dine lærere vil fortælle dig om reglerne for arbejdsbeklædning.


Spiseordning


Der er fællesspisning på skolen hver dag. Spiseordningen omfatter morgenmad og frokost samt kaffe og te i pauserne. Alle er med i spiseordningen.
Spiseordningen koster 20 kr. om dagen. Beløbet trækkes automatisk i din skoleydelse.
Pauser er en del af din arbejdstid. Du må derfor kun forlade skolen efter aftale med din lærer.


Skoleydelse og mødepligt


Du får skoleydelse, når du er på skolen og deltager aktivt i det daglige arbejde.
Taksterne for skoleydelse kan du finde på dette link:
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/vejledning–maalgrupper-og-optagelse/stoetteordninger-og-ydelser
Skoleydelsen er skattepligtig, og skolen indhenter oplysninger hos SKAT om, hvor meget du skal betale i skat.
Når du starter på skolen, skal du aflevere dine bankoplysninger, så du undgår forsinkelse i udbetalingen af din skoleydelse.
Vi er en skole og en arbejdsplads, hvor vi møder til tiden. Du har mødepligt, og hvis du udebliver uden lovlig grund bliver du trukket i skoleydelse. Hyppigt ulovligt fravær kan medføre udmeldelse af skolen.


Sygdom


Bliver du syg, skal du meddele det telefonisk til din værkstedslærer i det aftalte tidsrum på skolen den første sygedag.
Er du syg hen over en weekend, skal du ringe til din værkstedslærer igen mandag morgen.
Barnets første og anden sygedag accepteres som lovligt fravær, og du skal kontakte din lærer som ved sygdom.
Du modtager skoleydelse under sygdom.


Ferie og fri


Skolen holder lukket en uge mellem jul og nytår, tre dage i påskeugen, fredag efter Kr. Himmelfart og 4 uger i sommerferien. Du modtager skoleydelse, når skolen har lukkedage.
Der optjenes ikke feriepenge af skoleydelsen. Ønsker du ferie på et andre tidspunkter, end når skolen har lukkedage, skal det aftales med din lærer i værkstedet.
Du får ikke skoleydelse, hvis du holder fri uden for skolens lukkedage.
Anden form for frihed skal også aftales med din lærer i værkstedet senest dagen før.
Læge- og tandlægebesøg m.v. lægges så vidt muligt uden for skoletiden.


Mobiltelefon


Mobiltelefonen må ikke forstyrre undervisningen og arbejdet på skolen.
Mobiltelefonen skal være slukket eller på lydløs, når din lærer forlanger det.
Har du i særlige tilfælde brug for at ringe eller modtage en SMS i arbejdstiden, skal du aftale det med din lærer.


Den gode omgangstone


Det skal være rart for alle at være på skolen. Vi bruger derfor en venlig og behagelig omgangstone.
Når vi færdes på skolen i undervisningen eller i andet samvær er sproget som hovedregel dansk.
Hvis man behersker det danske sprog, så er det som udgangspunkt det, der skal tales.
Og indtil man kan det, så må vi alle være multiverbale og tolerante overfor enhver form for kommunikation, så længe den er inkluderende og anerkendende.
Mobning af andre, racistiske udtalelser, trusler og voldelig adfærd tolereres ikke.


Offentlighed og sociale medier


I forbindelse med din optagelse på skolen spørger vi, om du vil give samtykke til at skolen må anvende fotografier eller billedoptagelser af dig i forbindelse med udsendelse af brochurer, pjecer, hjemmeside, Facebook og annoncer. Hvis du ikke vil give samtykke, er det helt i orden.
I forbindelse med undervisningen bruger vi ofte foto- eller billedoptagelser til at dokumentere de forskellige læreprocesser. Sammen med din lærer vil I komme til at drøfte, hvordan vi anvender billeder i undervisningen, og hvordan vi sikrer, at der ikke optages billeder, som kan krænke din blufærdighed eller din integritet. Lyd- og billedoptagelser på de sociale medier skal bruges med omtanke.


Persondata


Ved optagelse på skolen registrerer og behandler skolen personlige data af forskellig karakter.
Skolen behandler dine personlige data i henhold til persondataforordningen.


Prøver


FGU indeholder en række eksamener og prøver, som du skal gennemføre for at kunne opfylde kravene til at blive optaget i en ungdomsuddannelse.
I forbindelse med prøver og eksamener skal du overholde de anvisninger, som bliver givet i forbindelse med den enkelte prøvesituation.


Rygning


Rygning er sundhedsskadeligt, og vi vil gerne have et rent miljø.
Rygning skal foregå udendørs og kun ved de pladser, som er indrettet til det. Aske og skodder placeres i de askebægre, som er sat op.


Alkohol og andre rusmidler


Det er ikke tilladt at indtage alkohol i arbejdstiden. I forbindelse med særlige arrangementer kan der gives tilladelse i et begrænset omfang.
Besiddelse, indtagelse og handel med narkotiske rusmidler på skolens område er ikke tilladt.


Vores hus og ting og sager


Vi vil gerne passe på vores hus og vores omgivelser. Som elev kommer du til at medvirke til rengøring, oprydning og andre opgaver, der har med husets daglige drift at gøre.
Vi ønsker et trygt hus, hvor man som elev og som skole kan have sine ting og sager i fred.
Vi ønsker ikke tyveri og hærværk. Tyveri og hærværk kan medføre bortvisning og politianmeldelse.


Overtrædelse af reglerne


Såfremt du tilsidesætter de nævnte regler kan skolen tage sanktioner i brug, som fremgår af FGU bekendtgørelsens bilag 2.
Sanktioner i tilfælde af overtrædelse af institutionens ordens- og samværsregler:
(uddrag)
1. Mundtligt eller skriftligt tilrettevisning.
2. Skriftlig advarsel.
3. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
4. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen.
5. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel.
6. Beslutning om, at eleven skal aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
7. Midlertidigt bortfald af skoleydelse i op til 5 skoledage.
8. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer elevens fravær under udelukkelsen som påbudt og dermed lovligt fravær.
9. Bortvisning fra institutionen eller en skole på institutionen og overflytning til en anden institution eller en anden skole på institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der
10. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Link til hele den gældende FGU bekendtgørelse med bilag 2:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/479

Printvenlig version