Samfundsfag

Samfundsfag

FNs verdensmål,
Klimakrise,
Rød blok, blå blok, mindretals regering,
Den danske model,
Velfærdssamfund, lighed og ulighed,
Økonomisk vækst, kriser,
Bæredygtighed, miljøpåvirkninger,
Socialisering, identitet, minoriteter, sociale og kulturelle forskelle, med- og modkulturer.
Menneskerettigheder

Det er nogle af de emner samfundsfag kan indeholde.

Formålet med faget er, at du udvikler din viden, færdigheder og kompetencer, så du kan lære at deltage aktivt og ansvarligt i et demokratisk samfund.
Du skal lære at forholde dig kritisk til information. Du skal lære at opsøge viden og understøtte dine synspunkter. Du skal kunne reflektere i forhold til din omverden, og du skal lære at indgå i debatter med omtanke.
Samfundsfag er et undersøgende og nysgerrigt fag, hvor man bruger sig selv og ikke kun læser om samfundet på nettet eller i den bog… Du kan derfor forvente praksisfaglige projekter eller opgaver, hvor du arbejder i mindre grupper, og hvor du skal være med til at lave undersøgelser om samfundsfaglige forhold på skolen eller i lokalområdet.
Du kan være med som en drivkraft i at arrangere fælles arrangementer for skolen med aktuelle emner, der vedrører dig og dine medstuderende.

Samfundsfag tilbydes på G, E og D niveau.
Samfundsfag skal gennemføres på G niveau, hvis du skal gennemføre HF-forberedelseseksamen.

Samfundsfag afsluttes med mundtlig prøve på baggrund af en præsentationsportfolio.
Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.