Pædagogiske
trædesten

Forberedende grunduddannelse FGU bygger på styrkerne fra de eksisterende tilbud fra bl.a. Produktionsskolerne, AVU (Almen voksenundervisning), FVU (Forberedende voksenundervisning),
KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse), EGU (Erhvervsgrunduddannelse), OBU (Ordblindeundervisning), og samler de mange fagligheder og kompetencer i et samlet tilbud.

Undervisningen på FGU tager udgangspunkt i eleverne, deres individuelle uddannelsesplaner og er praksisrettet. Undervisningen adskiller sig fra de traditionelle undervisningsformer og vil bygge bro til ungdomsuddannelsessystemet og alle de andre ungdomsuddannelser i Danmark.

Med dette pædagogiske afsæt arbejder vi på FGU-Skolen Øst med følgende 16 ”pædagogiske trædesten”.
Trædestenene bygger på de 15 didaktiske principper fra Undervisningsministeriet, som vi her kalder trædesten, fordi de skal betragtes som den pædagogiske vej til at opnå de nødvendige komptencer.
Med inspiration fra bl.a. professor Lene Tanggaard, har vi tilført en ekstra trædesten kaldet FUSK.
FUSK er her noget positivt, for det er det, der foregår når man får tid og mulighed for at afprøve tingene, skille det ad, fordybe sig i det, lære materialet og stoffet at kende og dermed at opdage og lære nyt.

På FGU- skolen Øst handler uddannelse og læring ikke om at fylde en spand, men om at tænde et bål. 
Eller sagt på en anden måde: ”Det er ikke drengen, der bygger båden – det er båden, der bygger drengen.”

De 16 pædagogiske trædesten på FGU-Skolen Øst: