Budrunde ifm. salg af 1931 m2 landbrugsjord i Tune ved Grevevej 43 – 45, 2670 Greve (Matr. 14av, Tune By)

FGU-Skolen Øst ønsker med denne budrunde at indhente konkrete bud på køb af et areal på 1.931m2 (0,2 ha)

beliggende ved Grevevej 43, 45, og 47 grænsende til matriklerne 14an, 14ao, 14k og 14i, Tune By.

Matriklen er en del af samlet fast ejendom, landbrugsejendommen Grevevej 20, som er ejet af FGU-Skolen Øst

og Tune Kursuscenter. Arealet er karakteriseret som ”dyrkbar landbrugsjord” og vil jf. afslag på tidligere

ansøgning om landzone-tilladelse ikke kunne udstykkes til bebyggelse på grund af særlige forhold i området.

Købsomkostninger

Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med erhvervelse af ejendommen, herunder omkostninger til

sagsbehandling hos landmåler, advokat og alle offentlige myndigheder i forbindelse med arealoverførsel,

købsaftale, tinglysningsafgift mv.

Særlige forhold og vilkår

Køber accepterer at der i forbindelse handlen tinglyses en servitut på ejendommen, der sikrer sælger en

fortjeneste på 50% af en fortjeneste, hvis ejendommen senere ændrer status, som muliggør udstykning af

ejendommen og køber vælger at udstykke til byggegrunde og sælge disse, eller at matriklen senere kan

byggemodnes gennem opnåelse af en landzonetilladelse til at bebygge grunden.

Fremsendelse af købsbud

FGU-Skolen Øst ønsker at sælge jordstykket med matr.nr. 14 av, Tune By til højeste bud over kr. 50.000,00.

Fremsendelse af bud kan ske senest d. 18. marts 2024 til direktør Søren Elnebo Lau på mail sel@fgu-skolen.dk

Kontakt vedr. eventuelle henvendelser om jorden kan ske til:


Søren Elnebo Lau

Direktør for FGU-Skolen Øst og Tune Kursuscenter

Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre

Telefon 5119 3514 Mail sel@fgu-skolen.dk